Special Force 2

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก (HappyTuk) และเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด

“เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ในการใช้บริการเกมออนไลน์ "XXXX" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เกม”) โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนลงทะเบียนเข้ารับบริการ และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการกรุณาตรวจสอบอย่างละเอียด”

ข้อ 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด บริหารงานโดย นาย มินยอง ยาง ประธานกรรมการบริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด (Mr. MinYoung Yang(CEO))

ที่อยู่: 20 อาคาร Liberty Plaza ชั้น 12A ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท55 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)  เนื้อหาสัญญาต่อไปนี้เกี่ยวกับการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับข้องเว็บไซต์ที่จัดเตรียมโดยบริษัท บริการเกมออนไลน์และบริการเกมบนโทรศัพท์มือถือที่บริษัทกำลังให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้ารับบริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิก  เมื่อผู้ใช้บริการ  “ยอมรับในการให้บริการ / นโยบายความเป็นส่วนตัว” ถือว่าท่านได้เห็นด้วยกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอายุของผู้ใช้บริการ และยอมรับในเงื่อนไขของสัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังเป็นผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี) ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนตามกฎหมาย (เช่น ผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย หรือ  ผู้ปกครอง) หากผู้ใช้บริการเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ (อายุต่ำกว่า 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี) สามารถให้ตัวแทนตามกฎหมายของผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอเข้ารับบริการแทนผู้ใช้บริการได้  

ข้อ 2 ผลบังคับของเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและมีผลเช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้

2.1.       บริษัทมีสิทธิ์ในการโฆษณารวมถึงเนื้อหาในการโฆษณาทั้งหมด

2.2.       บริษัทมีสิทธิ์ในการบริหารจัดกฎการให้บริการเกมทั้งหมด

หากพบว่ามีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อสัญญา บริษัทยินดีที่จะยกผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อ 3 คำจำกัดความและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องภายในเกมต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและมีผลเช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้

3.1.       เกมออนไลน์  หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านการให้บริการจากบริษัท

3.2.       เว็บไซต์เกม  หมายถึงเว็บไซต์ที่ทางบริษัท จัดหาให้สำหรับการให้บริการเกม

3.3.       คะแนนสะสมในเกม   หมายถึงผู้ใช้บริการทำการชำระเงินภายใต้เงื่อนไขของบริษัท จากนั้นจึงจะสามารถรับคะแนนสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ในเกม

3.4.       การจัดการเกม   หมายถึงบริษัท ออกกฎระเบียบในการเข้ารับบริการตามปกติ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

3.5.       ประวัติการเข้าถึง   หมายถึงระบบจะจดจำการลงชื่อเข้า และหรือออกจากระบบการใช้งานในแต่ละครั้ง

3.6.       การจำกัดการใช้บริการและการหยุดให้บริการ   หมายถึงการจำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์เกมหรือ จำกัด สิทธิ์การใช้บัญชีเกม เป็นการชั่วคราว หรือการห้ามใช้บริการเว็บไซต์นี้ชั่วคราว

3.7.       Plug-in  หมายถึงโปรแกรมที่ทางบริษัท จัดหาเพื่อเปลี่ยนแปลง และหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเกมออนไลน์ของบริษัท

3.8.       ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น   หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่บริษัท ทำการชำระแก่บุคคลที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย

ข้อ 4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายภายในเกม

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกข้อสัญญาซื้อขายทั้งหมดได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันแรกที่เข้าระบบ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินกับบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ หนังสือยกเลิกสัญญา

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินเบื้องต้น

รายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ภายในเกม บริษัท จะเป็นผู้กำหนดอย่างชัดเจนภายในเวปไซต์ของบริษัท หรือตามข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะทำการแจ้ง 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 6 ข้อมูลพื้นฐานของการให้บริการเกม

รายละเอียดต่อไปนี้อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงมีผลเช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้

6.1.       อ้างอิงตามกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการจำกัดอายุและการห้ามเข้าถึงระบบของผู้ใช้บริการความเหมาะสม

6.2.       เกมนี้จำเป็นต้องมีระบบซอฟต์แวร์ และฮารด์แวร์ขั้นต่ำ

6.3.       สิทธิ์การคืนเงินตามข้อกำหนดที่ 7

6.4.       การให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ประเภทคือ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบมีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 ข้อกำหนดในการรับคืนเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องต่อบริษัท เพื่อขอรับเงินคืนหลังจากทำการซื้อสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า

ข้อ 8 ผลบังคับใช้ของหนังสือสัญญา

เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ กรุณาอ่านเงื่อนไขฉบับนี้อย่างละเอียด หลังจากผู้ใช้บริการทำการยินยอม “ตกลง” กับเนื้อหาสัญญาฉบับนี้ จะถือว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด

ข้อ 9 การดูแลรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

9.1.       ผู้ใช้บริการสามารถตั้งชื่อบัญชีและกำหนดรหัสผ่านในขั้นตอนการลงทะเบียน และใช้บริการสามารถใช้บัญชีและรหัสผ่านนั้นได้หลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว

9.2.       ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีได้ แต่สามารถทำการแก้ไขรหัสผ่านได้โดยผ่านการยืนยันกับทางบริษัท

9.3.       บริษัท สามารถระงับการใช้บัญชีของ ผู้ใช้บริการ ได้หากกรณีฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของ ผู้ใช้บริการ อันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่ 3 หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ ผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านด้วยความสัพเพร่าในการดูแลของ ผู้ใช้บริการ เอง

9.4.       บริษัทจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงรหัสผ่านของผู้ใช้

9.5.       บริษัทจะทำการดูแลรักษาบัญชีของผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนขอรับการใช้บริการ

9.6.       ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิก และหรือระงับการใช้ชื่อบัญชี เพื่อรักษาชื่อบัญชีไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต หากชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 30 วัน และไม่ได้ทำการขอยกเลิก และหรือระงับการใช้บัญชี  ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถลงทะเบียนด้วยชื่อบัญชีเดิมได้ เงื่อนไขอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความมั่นคงของชาติ

 

ข้อ 10 ข้อมูลตามจริงของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกชื่อนามสกุลจริงและข้อมูลส่วนตัวตามจริงของผู้ใช้บริการ ในการลงทะเบียนตามแบบเอกสารที่บริษัทกำหนดไว้ให้ หากผู้ใช้บริการ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับผู้ใช้บริการ

ข้อ 11 ความปลอดภัยในการชำระเงิน

มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถทำการชำระเงินได้อย่างปลอดภัยผ่านทางช่องทางของบริษัท ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจในการชำระเงินในแต่ละครั้ง หากผู้ใช้บริการพบปัญหาที่มากจากการชำระเงินผ่านทางช่องทางอื่น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะ

ปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

ข้อ 12  การสร้างบัญชีอันเป็นเท็จเพื่อการกระทำอันมิชอบ

หากผู้ใช้บริการกระทำการเพื่อจุดประสงค์เชิงพานิชย์ หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต และหรือใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกง; พยายามที่จะแปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือแฮ็ค บริการ (หรือส่วนใด ๆ ของบริการ) หรือเพื่อล้มหรือเอาชนะเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการด้านความปลอดภัยที่ถูกวางไว้โดย บริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบัญชีได้ หากเกิดปัญหาการฟ้องร้อง ตลอดจนถึงการเกิดเป็นคดีความ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะให้เจ้าของบัญชีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 13  การทำลายความปลอดภัยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่น ๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ; รวมถึงการส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม”“จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการเชิญชวนในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เพื่อให้มีการเข้าถึงสื่อที่มีไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ควบคุม ขัดจังหวะ ทำลายหรือจำกัดหน้าที่การทำงานหรือบูรณภาพของซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือโทรคมนาคม ในทางตรงหรือทางอ้อม; แทรกแซง ควบคุมหรือสร้างความยุ่งเหยิงให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือการใช้หรือความเพลิดเพลินจากผู้ใช้บริการ หรือฝ่าฝืนความต้องการ กระบวนการ นโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์; ลงมือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการทำงาน สร้างภาระที่มากเกินไป หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องในบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ในทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อ 14 การเข้าถึงประวัติการใช้บริการและการจำระค่าใช้จ่าย

บริษัทจะทำการบันทึกประวัติการเข้าถึงระบบและการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 30 วัน หากผู้ใช้บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอรับการบริการได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 250 บาท บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลและส่งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือแจ้งการใช้งาน ภายใน 7 วัน

ข้อ 15 การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทมีสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเกม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ข้อ 16 นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 17  การเปิดเผยข้อมูลจำเป็น

บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลจำเป็นแก่ผู้ใช้บริการและทำการอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

ข้อ 18 คุณภาพของการเชื่อมต่อ

การหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุงระบบของบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการปรับปรุง หากผู้ใช้บริการอยู่ในระหว่างการเข้ารับบริการในช่วงเวลาปรับปรุงระบบ บริษัทจะส่งข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบ  ทั้งนี้เพื่อทำการปรับปรุงระบบการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดที่มาจากการปรับปรุงระบบของบริษัท บริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบ

 

ข้อ 19 ระบบความปลอดภัย และ BUG

บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองในการให้บริการนี้ตามจริงหรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับ

หากระบบคอมพิวเตอร์ผิดปกติ บริษัทจะต้องทำการแก้ไขในทันที หากบริษัทฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อ 2 และเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด แต่หากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีความผิดสามารถขอรับค่าชดเชยจากผู้ใช้บริการได้  และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้บริการเอง

ข้อ 20 กฎระเบียบการจัดการเกม

เพื่อควบคุมวิธีการเล่นอย่างเป็นระเบียน บริษัทจำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบการจัดการเกมที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม  และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดการเกมที่ประกาศโดยบริษัท

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของการจัดการเกมควรเป็นไปตามข้อ 21 สถานการณ์ต่อไปนี้ว่าด้วยกฎระเบียบของการจัดการเกม:

20.1.     ผู้ใช้บริการเจตนาฝ่าฝืนกฎ

20.2.     บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งข้อ 21 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 21 การจัดการผู้ละเมิดกฎการใช้บริการ

นอกเหนือจากข้อสัญญาที่ระบุไว้ หากบริษัทพบการกระทำผิดอื่น ๆ จากผู้ใช้บริการหรือเจตตนาปกปิดข้อมูลจำเป็น และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการสูงสุด 7 วัน และประกาศต่อสมาชิกทุกท่านถึงความไม่ปลอดภัยดังกล่าว โดยการกระทำต่อไปนี้จะแสดงถึงการละเมิดต่อการกระทำอันมิชอบ

21.1.     สร้างความวุ่นวายสับสนภายในเกม

21.2.     ทำการซื้อขายบัญชีผู้ใช้งาน หรือสินค้าต่าง ๆ ในเกมด้วยสกุลเงินจริง

21.3.     สร้างเนื้อหาข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ของผู้ใช้บริการ

21.4.     ใช้คำพูดหยาบคาย รบกวนผู้ใช้บริการอื่น

21.5.     ชื่อที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงรหัสของผู้ใช้บริการ) หรือเจ้าข้อความอันเป็นเท็จซ้ำ ๆ หลายครั้ง จนเกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น

ข้อ 22 สิทธิ์การอุทรณ์

หากผู้ใช้บริการไม่ประทับใจในการบริการของบริษัท รวมไปถึงการให้บริการต่าง ๆ ภายในเกม หรือการระงับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นธรรม และพิสูจน์ตนเอง กระบวนการรียกร้องสามารถทำได้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า 7 วันวับจากวันที่ยื่นคำร้อง และรอจดหมายตอบกลับภายใน 15 วันทำการ

ข้อ 23 การเปลี่ยนแปลงสัญญา

การเปลี่ยนแปลงสัญญา เมื่อบริษัทต้องการแก้ไขสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงจะต้องประกาศในหน้าแรกของเว็บไซต์และหน้าการลงทะเบียนของเกมและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากบริษัทไม่ทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามวรรคก่อนการเปลี่ยนแปลงสัญญาภายใน 15 วันนับจากวันที่แจ้งให้ทราบครั้งแรก:

23.1.     ผู้ใช้บริการไม่สามารถคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญา

23.2.     ผู้ใช้บริการไม่สามารถคัดค้านการยกเลิกสัญญา

ข้อ 24 การบอกเลิกและการคืนเงินตามสัญญา

ผู้ใช้บริการสามารถขอรับการสัญญานี้ เมื่อสัญญาสิ้นสุดบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นภายใน 30 วัน ด้วยสกุลเงินสด, บัตรเครดิต, ธนาณัติหรือผ่านทางธนาคารที่ตรวจสอบได้ เพื่อส่งคืนค่าใช้จ่ายส่วนต่างของผู้ใช้บริการ

หากผู้ใช้บริการเกิดปัญหาหรือมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำการขอยกเลิกได้ทันที

24.1.     บริษัท ใช้ระบบหรือเครื่องมือใด ๆ ในการโจมตีหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

24.2.     บริษัท ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในข้อสัญญาหรือการละเมิดอื่น ๆ ของวิธีการอันไม่ยุติธรรมและไม่เหมาะสม

24.3.     นโยบายบริษัทขัดกับข้อกฎหมายภายในประเทศ

24.4.     ชื่อบัญชีใช้ภาษาจีน นอกเหนือจากตัวเลขและตัวอักษร ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

24.5.     ใช้ภาษาหยาบคายที่เกี่ยวข้องกับการดูถูกอย่างเห็นได้ชัด

24.6.     การใช้ชื่ออย่างเป็นทางการหรือชื่อที่คล้ายกัน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

24.7.     เกิดการฉ้อโกงขึ้นผ่านระบบ

24.8.     บุคคลไร้ความสามารถ อวดอ้างในชื่อตัวแทนทางกฎหมายหรือใช้ข้อกฎหมายบังคับผู้อื่นโดยเจตตนา

24.9.     หลอกลวกให้ผู้อื่นเสียทรัพย์โดยมิชอบ บริษัทจำเป็นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง หากพบว่าเป็นความผิดของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการ

ข้อ 25 สิทธิ์การให้บริการ

ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของบริษัท แฮปปี้ทุก (ไทย) จำกัด ผู้ถือสิทธิ์ในการให้บริการแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงภาพ เสียง สัญลักษณ์ สื่อออนไลน์ และโปรแกรมต่าง ๆ ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ เลียนแบบ ทำลาย หรือยึดครองเป็นของตน หากพบผู้ฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิ์ในการฟ้องร้อง ทั้งทางแพ่งและอาญา และมีสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทเห็นสมควร

ข้อ 26 สิทธิ์การรับบริการ

บริษัทสามารถอ้างอิงจากข้อมูลการติดต่อตามจริงของผู้ใช้บริการ เพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์การบริการของตน

ข้อ 27 กฎหมายที่บังคับใช้และอำนาจศาล

การตีความและการใช้ข้อตกลงฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับการจัดการเกมรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้กฏข้อบังคับของกฎหมายประจำประเทศไทย

 

loadingAction